Algemene Voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, trainingen en voorstellingen die door Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech verstrekt worden.

Alle informatie op de website van Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech mag enkel gedownload worden voor informatieve privé-doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

Door de website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, verklaart men zich akkoord met de juridische bepalingen. Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je contact met ons opnemen via de vermelde contactgegevens (zie artikel 1).

Op de Algemene voorwaarden van Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd. 

Artikel 1 – Identificatie van de verkoper

Naam: Productiehuis 3Pees vzw
Adres administratieve zetel: Lemméstraat 16, 2018 Antwerpen
E-mailadres: info@driepees.be
BTW : BE 0448.746.447

Artikel 2 – Prijzen 

Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten, worden per artikel apart vermeld. Niet inbegrepen kosten ivm trainingen, worden expliciet vermeld. Afhalen van eventuele bestellingen aan ons kantoor is gratis.

De vermelde prijzen kunnen aangepast worden indien blijkt dat tijdens het verwerken in het systeem onjuiste prijzen gebruikt worden. Een geplaatste bestelling zal nooit zomaar verhoogd worden en de klant krijgt altijd een bericht dat er een fout opgetreden is. Deze heeft dan ook de kans om de bestelling toch te aanvaarden of kosteloos te annuleren.

Artikel 3 – Aanbod 

Het assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door een “consument”, zoals gedefinieerd in de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Artikel 4 – Totstandkoming internetkoop

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech website.

Een “Bestelling” is het aankopen van een artikel dat in aanmerking komt voor thuislevering of afhaling aan het kantoor, of het inschrijven voor een cursus. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden of klaar gezet na ontvangst van de betaling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

– Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
– Wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen
– Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
– Bij vaststelling van een ongeldig aanbod
– Bij overmacht

Artikel 4.1 – Inschrijving voor trainingen

Een inschrijving is definitief wanneer de koper het daartoe bestemde formulier ondertekend heeft teruggestuurd. De koper krijgt binnen de week bevestiging van de inschrijving. Instructies voor de betaling staan vermeld bij de bevestiging/factuur.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren in de volgende gevallen:

-Wanneer het maximum aantal deelnemers voor de training zoals vermeld op de infopagina bereikt is.

-Wanneer de klant nalatig is in de betaling van de training.

-Wanneer de training door overmacht moet verplaatst of afgelast worden.

 Artikel 5 – Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6 – Betaling

Alle trainingen of voorstellingen moeten betaald worden ten laatste op de dag van de aanvang van de training. Bij betaling van een training met behulp van KMO-portefeuille wordt een bewijs gevraagd van het opstarten van de aanvraag voor aanvang van de training.

Bij een Bestelling via de webshop kan op de volgende manier worden betaald:

  • Paypal

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig.

Artikel 7 – Levering

Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech levert voor online bestellingen enkel in België en Nederland. door Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 14 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de klant wordt besteld, zal worden meegedeeld wanneer het product weer beschikbaar is.

Levering geschiedt per post. Bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. In geval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt de Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.

De leverings- of verzendkosten worden je meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop.

Voor live-prestaties, voorstellingen of trainingen wordt een kilometer-en of verblijfsvergoeding aangerekend.

Artikel 8 – Gebreken/Garantie

De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en nauwkeurig te  inspecteren. In geval van klachten over de goederen of diensten, dient de klant binnen de 7 dagen deze klachten schriftelijk te signaleren, alsmede de goederen, samen met de begeleidende zendnota, terug te sturen. Voor het adres waarnaar deze klachten en goederen moeten gericht worden, zie artikel 1. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech aangewezen derde.

Artikel 9 – Recht van Verzaking

Deze bepaling is enkel van toepassing op de internetverkoop aan consumenten:

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de klant het recht aan Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”.

Geopende verpakkingen, gebruikte goederen, of onvolledige/beschadigde producten of verpakkingen worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech binnen de 14 dagen contacteren via email info@driepees.be.

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

– hetzij het product op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech (zie artikel 1);

– hetzij het product, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten, laten ophalen door Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

Artikel 9.1-Annulatie van deelname aan trainingen.

  • Meer dan een maand voor de start
  • Weet de koper meer dan een maand voor de start van de training dat deelname onmogelijk is? Laat het ons dan zo snel mogelijk schriftelijk weten.
  • Er zijn twee mogelijkheden:

-Koper laat zichzelf vervangen door iemand anders

-Koper betaalt 50% van de prijs van de training als compensatie

 

Minder dan een maand voor de start

Weet de koper minder dan een maand voor de start van de opleiding dat deelname onmogelijk is, dan blijft het volledige bedrag sowieso verschuldigd. Koper mag zichzelf natuurlijk ook laten vervangen door iemand anders, dat mag altijd.

Artikel 10 – Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech of rechthoudende derden.

Artikel 12 – Beperking van aansprakelijkheid

Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade zoals winstderving, annulering of onderbreking van operaties of gegevensverlies.

Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens trainingen of op het traject van en naar de locatie waar een training wordt gegeven. De koper wordt verondersteld hiervoor een verzekering te hebben.

Artikel 12.1 – Beschikbaarheid van website

Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 12.2 – Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie

De door Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privé-doeleinden. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech of de rechtmatige eigenaar van de informatie.

Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech. Alle informatie werd zorgvuldig door Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech verzameld en gecontroleerd en vervolgens naar eigen goeddunken gepubliceerd. De informatie van derden werd ongewijzigd overgenomen. De gebruikers moeten zelf nagaan of de geleverde informatie correct, volledig en/of up-to-date is.

De aansprakelijkheid van Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie en ook voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, is beperkt tot grove nalatigheid of intentioneel gedrag van Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech. Daarnaast kan Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.

Artikel 12.3 – Links/inhoud en informatie van derden 

De website kan hyperlinks en verwijzingen bevatten naar webpagina’s van derden. Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webpagina’s. Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie.

Artikel 12.4 – Regels voor het gebruik van paswoorden en verantwoording 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn paswoord en moet elk misbruik vermijden van het paswoord dat hij heeft ontvangen voor gebruik van de website. Indien de gebruiker vaststelt dat zijn paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van zijn paswoord gemaakt kan worden, moet hij Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Niettegenstaande het voorgaande kan Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van persoonlijke paswoorden, behalve wanneer dit misbruik het gevolg is van intentioneel gedrag of grove nalatigheid van een Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech-werknemer of een derde partij die voor Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech werkt.

Daarnaast behoudt Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren.

 Artikel 12.5 – Belangrijk bericht in verband met computervirussen

Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech stelt alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen.  Productiehuis 3Pees vzw/Inspiring Speech kan niet garanderen dat haar site ook virusvrij is. De gebruiker moet in zijn eigen belang de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en alle informatie, software of documentatie scannen op virussen voordat hij deze download.

 

Gratis nieuwsbrief

Wil je niets missen van onze sprekers en trainingsdata? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief vol met tips!


Direct aanmelden

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem dan contact met ons op.

Adres: Lemméstraat 16, 2018 Antwerpen
Tel: +32 3 455 17 03

Of op: info@inspiringspeech.be

Meer weten over ons privacybeleid? Je vindt het hier.

top
© Inspiring Speech